fbpx

Zdobywając wiedzę na temat upadłości konsumenckiej, z pewnością zobaczysz wiele typowych dla tego tematu pojęć. Aby ułatwić Ci zrozumienie ich, przygotowaliśmy definicje najważniejszych pojęć.

Upadłość konsumencka

Postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które popadły w stan niewypłacalności. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby upadłej oraz zaspokojenie w części jej wierzycieli.

Upadły

Osoba w stosunku, do której zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Sąd upadłościowy

organ rozpoznający wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.

Wierzyciel

Osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika). Łączy ją z nim stosunek zobowiązaniowy (dług). Podstawą przyjęcia takiej definicji jest art. 353 Kodeksu cywilnego: „Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.”

Syndyk

Po wejściu w życie Ustawy o Licencji Syndyka – zawód syndyka stał się zawodem regulowanym i został zaliczony do katalogu wolnych zawodów, wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Syndycy licencjonowani wykonują swój zawód w ramach kancelarii syndyków.

Są specjalistami zarządzania kryzysowego, menadżerami rewitalizacji podmiotu w kłopotach finansowych, pomagają w rozwiązaniu problemów związanych z kłopotami finansowymi. Syndyk sprawuje zarząd masą upadłości, spienięża jej składniki i rozdziela uzyskane w ten sposób środki między Wierzycieli, którzy zostali ujęci na Liście wierzytelności.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Regulujące zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników (przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz skutki ogłoszenia upadłości, a także zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

Wymagalność zobowiązania pieniężnego

Zobowiązanie, co do którego termin płatności minął, a które nie zostało przedawnione lub umorzone, a więc możliwe jest żądanie przez wierzyciela jego spłaty.

Przedmioty wyłączone spod egzekucji

zgodnie z art. 829 i n. Kodeksu postępowania cywilnego, rzeczy wyłączone spod egzekucji to:

  1. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
  2. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
  3. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
  4. część wynagrodzenia;
  5. część środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Lista wierzytelności 

Dokument sporządzany przez syndyka w toku postępowania upadłościowego, zawierający spis uznanych wierzytelności. Lista wierzytelności wyznacza krąg Wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowym i uprawnionych do zaspokojenia z masy upadłości.

Masa upadłości

Majątek Upadłego istniejący w dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, który służy pokryciu kosztów postępowania upadłościowego i zaspokojeniu Wierzycieli.

Plan spłaty wierzycieli

ustalany przez są upadłościowy harmonogram spłat dokonywanych przez Upadłego na rzecz Wierzycieli po zakończeniu postępowania upadłościowego. Jego wykonanie warunkuje umorzenie pozostałych zobowiązań. 

Co to jest upadłość konsumencka?

O upadłości konsumenckiej słyszała znaczna część z nas. W końcu z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z tego przywileju, o czym wskazują statystyki. Z dniem 24 marca 2020 roku w życie weszły przepisy nowelizacji prawa upadłościowego. Czego...

Co najgorszego może się wydarzyć jeżeli dłużnik będzie „chować głowę w piach” lub nic nie zrobi ze swoimi długami?

W tym wpisie chcemy pokazać Ci 5 etapów, przez które przechodzą dłużnicy, którzy niespłacają swoich zobowiązań finansowych:   Zadłużenie stale będzie się powiększać, naliczane odsetki, koszty sądowe, koszty komornicze mogą podnieść wysokość zadłużenia o nawet...

Co zrobić aby jak najlepiej przygotować się do upadłości konsumenckiej?

Jak właściwie przygotować się do upadłości konsumenckiej (zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki) Upadłość konsumencka jest przywilejem dla dłużnika, umożliwiającym mu rozpoczęcie życia od nowa bez długów. Dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek aby proces...

Najważniejsze korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Poniżej opisujemy 8 najważniejszych korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej: 1. Oddłużenie Długi upadłego zostaną umorzone. Umorzenie zobowiązań upadłego jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu...

Słownik pojęć upadłościowych

Zdobywając wiedzę na temat upadłości konsumenckiej, z pewnością zobaczysz wiele typowych dla tego tematu pojęć. Aby ułatwić Ci zrozumienie ich, przygotowaliśmy definicje najważniejszych pojęć. Upadłość konsumencka Postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych...

Jak zacząć współpracę z naszą kancelarią?

Jak wygląda współpraca z naszą kancelarią?

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W poprzednich artykułach wyjaśnialiśmy m.in. czym jest upadłość konsumencka oraz jak wygląda cała procedura upadłości. W niniejszym artykule opisujemy na co zwrócić uwagę podczas sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz udostępniamy wzór w.w...