fbpx
W poprzednich artykułach wyjaśnialiśmy m.in. czym jest upadłość konsumencka oraz jak wygląda cała procedura upadłości. W niniejszym artykule opisujemy na co zwrócić uwagę podczas sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz udostępniamy wzór w.w wniosku do pobrania.

Procedurę oddłużenia konsument (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) inicjuje składając wniosek o ogłoszenie upadłości.

Prawo upadłościowe szczegółowo i wyczerpująco określa jego warunki formalne. Wniosek o ogłoszenie upadłości jest składany na formularzu.

Pobierz najnowszy wzór wniosku

Właściwość sądu upadłościowego

Chcąc złożyć wniosek o upadłość konsumencką na wstępie należy ustalić sąd właściwy do rozpoznania Twojej sprawy. Przepisy regulujące upadłość konsumencką nie wprowadzają w tym zakresie żadnych szczególnych rozwiązań, a co za tym idzie właściwość sądu ustala się w oparciu o przepisy ogólne prawa upadłościowego i naprawczego.

Stosownie do treści art. 18 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, wniosek o upadłość konsumencką rozpatrywany jest przez sąd upadłościowy. Przy czym nie chodzi tu o jakąś odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze sądownictwa powszechnego, ale o wydział w sądach rejonowych – sądach gospodarczych.

Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć w sądzie upadłościowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Jeżeli natomiast konsument nie mieszka w Polsce, sądem właściwym do rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką będzie sąd, w którego obszarze znajduję się majątek wnioskodawcy.

Dane osobowe i adresy

W kolejnym etapie, po ustaleniu właściwości sądu, do którego wysyłasz wniosek o ogłoszenie upadłości jest uzupełnienie Twoich danych osobowych i adresowych. Ten etap nie powinien stwarzać trudności. Jeśli zdecydowałeś się na składanie wniosku samodzielnie tj. bez pełnomocnika, punkty od 2.17 do 2.48 wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozostawiasz niewypełnione.

Wymagania formalne

Nie podanie wszystkich wymaganych informacji w konsekwencji może skutkować zwrotem wniosku. Wymagania formalne wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej normuje artykuł 491  ust. 4 Prawa upadłościowego.

 

Od dłużnika wymaga się m.in.

 • podania aktualnego i zupełnego wykazu majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • spisu wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich,
 • terminów zapłaty,
 • oraz wskazania okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienia,
 • podania informacji o osiągniętych przychodach w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • podania informacji o czynnościach prawnych, których przedmiotem były ruchomości (o wartości powyżej 1000 zł) oraz nieruchomości dokonanych w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (sprzedaż, darowizna, kupno itd.),
 • podania informacji o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika oraz osób na utrzymaniu w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

 

Nieodłącznym elementem badania wniosku o ogłoszenie upadłości jest analiza moralności płatniczej konsumenta w rozumieniu ww. przepisu. Oznacza to, że dłużnik powinien opisać we wniosku historię powstania stanu niewypłacalności, aby sąd mógł stwierdzić czy w doprowadzeniu do niej lub w jej pogłębieniu nie było winy umyślnej czy rażącego niedbalstwa konsumenta.

Przepisy nie nakładają na wnioskodawcę obowiązku udowodnienia danej okoliczności (czyli wykazania faktycznego jej zaistnienia w drodze dowodów w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego), ale jedynie wymóg uprawdopodobnienia.

Natomiast, należy wskazać, że ani ustawy jak i inne źródła prawna, nie określają katalogu dokumentów, które należałoby do wniosku dołączyć. Stąd też dokumenty opisane poniżej są jedynie przykładem, który może Państwu posłużyć podczas kompletowania własnych załączników.

 

Podział dokumentów

W związku z tym, że we wniosku niezbędne jest wykazanie przez dłużnika swoich zadłużeń i wierzycieli, a także okoliczności, które spowodowały niewypłacalność, możemy zastosować podział na dokumenty:

 • dotyczące sytuacji osobistej konsumenta,
 • dotyczące zadłużeń.

 

Dokumenty dotyczące sytuacji osobistej wnioskodawcy

Jak już wspomnieliśmy, we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy bardzo dokładnie opisać jak i dlaczego powstało zadłużenie oraz dlaczego dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych. Dlatego też, trzeba opisać swoją historię i sytuację, w której zaciągając zobowiązania mieliśmy prawo sądzić, że się z nich wywiążemy. Dopiero inne okoliczności niezwiązane ze świadomymi decyzjami doprowadziły do stanu niewypłacalności – np. choroba, wypadek czy niespodziewana utrata pracy.

Bardzo istotne jest abyśmy dołączyli do wniosku odpowiednie załączniki, które należy opisać w uzasadnieniu wniosku:

 • wszelkie zaświadczenia od lekarzy dotyczące przebytych chorób, ogólnego stanu zdrowia, również psychicznego,
 • zaświadczenia, protokół z wypadku, notatki policyjne i urzędowe itp.,
 • wypowiedzenie umowy o pracę lub inne dokumenty wskazujące na to dlaczego praca została nam wypowiedziana,
 • umowy o pracę, zlecenie czy dzieło wskazujące na dobrą sytuację finansową w trakcie zaciągania kredytów i/lub pożyczek,

Dodatkowo należy do wniosku dołączyć aktualną sytuację materialną dłużnika tj. opisać i udokumentować środki materialne i finansowe, które posiada dłużnik, a także wszystkie wydatki, które musi ponosić. Należy więc dołączyć:

 • aktualną umowę (o pracę, zlecenie lub dzieło) lub zaświadczenie od pracodawcy o uzyskiwanych dochodach,
 • potwierdzenie przelewów dotyczące bieżących opłat lub faktury i rachunki (czynsz, media itd.)
 • akt notarialny lub inny dokument wskazujący na własność nieruchomości wnioskodawcy.
 • inne dokumenty wskazujące na wydatki – stałe opłaty związane np. z uczęszczaniem dziecka do szkoły lub na zajęcia dodatkowe, stałe wizyty lekarskie itp.
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA

W kwestii dokumentów dotyczących zadłużenia należy do wniosku dodać wszelkie pisma, które wskazują kto jest wierzycielem i jakie ma roszczenia w stosunku do nas np.:

 • umowy kredytu/pożyczki,
 • wezwania do zapłaty (ze wskazaniem kwot zadłużenia),
 • umowy najmu,
 • pisma od wierzycieli,
 • korespondencja mailowa dotycząca zadłużenia
 • zajęcia komornicze,
 • i inne.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – wzór

Pobierz

PODSUMOWANIE

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumeckiej jest pierwszym krokiem do zainicjowania procesu. Napisanie wniosku, skompletowanie i opisanie dokumentów, oraz przygotowanie dokładnego uzasadnienia jest dla większości dłużników sprawą najtrudniejszą. 

Większość naszych Klientów, nie jest w stanie samodzielnie przejść przez ten etap, dlatego powierzają nam swoje sprawy. 

Ustawa „Prawo upadłościowe i naprawcze” liczy ponad 250 stron. Nie łatwo jest przez nią przebrnąć, a jeszcze trudniej napisać wniosek, który spełniałby jej wymogi. Nasza kancelaria doskonale wie jak to zrobić, pisanie wniosków oraz reprezentowanie naszych Klientów na rozprawie to nasza praca. Robimy to skutecznie, dokładnie i profesjonalnie. 

 

Jeżeli jesteś osobą fizyczną (nie prowadzisz działalności gospodarczej), a Twoja sytuacja finansowa jest aktualnie zachwiana – masz zaległości wobec swoich wierzycieli i nie jesteś w stanie ich spłacać nie z własnej winy (choroba, utrata pracy, rozwód etc.), nie czekaj do momentu kiedy otrzymasz pisma od komornika.

Oceń swoje szanse na oddłużenie w upadłości konsumenckiej podczas spotkania z ekspertami naszej kancelarii. 

Aby skorzystać z porady i analizy Twoich szans pod kątem prawnym i finansowym, należy umówić swój indywidualny termin spotkania. Pierwsze spotkanie jest bezpłatne i ilość miejsc jest ograniczona. 

Wypełnij formularz kontaktowy poniżej lub zadzwoń i zarezerwuj termin konsultacji.

Co to jest upadłość konsumencka?

O upadłości konsumenckiej słyszała znaczna część z nas. W końcu z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z tego przywileju, o czym wskazują statystyki. Z dniem 24 marca 2020 roku w życie weszły przepisy nowelizacji prawa upadłościowego. Czego...

Co najgorszego może się wydarzyć jeżeli dłużnik będzie „chować głowę w piach” lub nic nie zrobi ze swoimi długami?

W tym wpisie chcemy pokazać Ci 5 etapów, przez które przechodzą dłużnicy, którzy niespłacają swoich zobowiązań finansowych:   Zadłużenie stale będzie się powiększać, naliczane odsetki, koszty sądowe, koszty komornicze mogą podnieść wysokość zadłużenia o nawet...

Co zrobić aby jak najlepiej przygotować się do upadłości konsumenckiej?

Jak właściwie przygotować się do upadłości konsumenckiej (zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki) Upadłość konsumencka jest przywilejem dla dłużnika, umożliwiającym mu rozpoczęcie życia od nowa bez długów. Dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek aby proces...

Najważniejsze korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Poniżej opisujemy 8 najważniejszych korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej: 1. Oddłużenie Długi upadłego zostaną umorzone. Umorzenie zobowiązań upadłego jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu...

Słownik pojęć upadłościowych

Zdobywając wiedzę na temat upadłości konsumenckiej, z pewnością zobaczysz wiele typowych dla tego tematu pojęć. Aby ułatwić Ci zrozumienie ich, przygotowaliśmy definicje najważniejszych pojęć. Upadłość konsumencka Postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych...

Jak zacząć współpracę z naszą kancelarią?

Jak wygląda współpraca z naszą kancelarią?

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W poprzednich artykułach wyjaśnialiśmy m.in. czym jest upadłość konsumencka oraz jak wygląda cała procedura upadłości. W niniejszym artykule opisujemy na co zwrócić uwagę podczas sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz udostępniamy wzór w.w...